Проект BG05M2OP001-5.001-0001 - Равен достъп до училищно образование в условията на кризи